Comol5

Duurzaam ondernemerschap

Comol5 vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Daarom maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (Carbon Footprint) in kaart te brengen en deze te verminderen.

De CO2-prestatieladder is in 2009 door ProRail geïntroduceerd. ProRail wilde bedrijven die deelnamen aan haar projecten uitdagen hun Carbon Footprint inzichtelijk te maken en stimuleren om deze actief te verminderen. In 2011 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven aan de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder kent 5 treden. De treden 1 tot en met 3 hebben betrekking op het reduceren van CO2 uitstoot binnen de eigen organisatie. Bij treden 4 en 5 wordt actief samenwerking gezocht met de keten en de sector om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor de RijnlandRoute heeft Comol5 ambitieniveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Ook voor de opdrachtgever is het een vereiste dat Comol5 voldoet aan alle eisen van niveau 5.

In grote lijnen houdt dit in dat Comol5 het volgende doet om te voldoen aan de gestelde eisen:

  • Comol5 zet waar mogelijk duurzame energiebronnen in.
  • Comol5 streeft naar het verduurzamen van haar wagenpark. In de groene leaseregeling is een maximum gesteld aan de CO2 uitstoot per kilometer, die periodiek naar beneden bijgesteld wordt.
  • Comol5 streeft in haar bedrijfsproces naar het continu reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het onderzoeken en verminderen van het elektriciteitsgebruik op de bouwplaats maakt hier deel van uit.
  • Comol5 brengt haar energieverbruik per kwartaal in beeld en communiceert zowel intern als extern over het energieverbruik en de genomen maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Het voortdurend monitoren van het energieverbruik en het periodiek beoordelen van de prestaties leidt tot een continue optimalisatie van energiebesparende maatregelen.
  • Comol5 hecht grote waarde aan de individuele bijdrage door medewerkers en wil de inbreng van initiatieven stimuleren en waar mogelijk steunen. Hiervoor is een duurzaamheidfunctionaris aangesteld.
    • Comol5 is een combinatie van 4 bedrijven en bundelt de in de verschillende ondernemingen aanwezige kennis en expertise en past deze toe op het project.

Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt actief betrokken bij dit beleid door middel van samenwerking, voorlichting en instructie. Comol5 heeft het vertrouwen dat al haar medewerkers zich maximaal inzetten om het energieverbruik waar mogelijk te reduceren en daarmee de genoemde reductiedoelstelling te halen.

In onderstaande documentatie kunt u meer lezen over de CO2 prestatieladder en over de doelstellingen van Comol5 over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2022
CO2 emissions Q3 2022
CO2 emissions Q2 2022
CO2 emissions Q1 2022

2021
CO2 emissions Q4 2021
CO2 emissions Q3 2021
CO2 emissions Q2 2021
CO2 emissions Q1 2021

2020
CO2 emissions Q4 2020
CO2 emissions Q3 2020

2019
Q4 2019 Emissions
Q1 en Q2 2019 CO2 emissions

2018
Infographic 2018 Q3
Rapportage H1 2018

2017
Rapportage H2 2017
Rapportage H1 2017

Algemeen
Lidmaatschap Comol5 – Certificaat van deelname
CO2 reductieplan Comol5
Verklaring CO2 Prestatieladder

 

Zoekvenster sluiten