Comol5

N206 Tjalmaweg 4 avonden/nachten en een weekend afgesloten (tussen N441–A44)

30 juni 2022 | A44Nieuws | Irene van Oudenniel

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is begin juli – tus­sen de N441 en de A44 (Lei­den-West) – een aan­tal avonden/nachten (4 t/m 7 juli) en het week­end van 8 t/m 11 juli afge­slo­ten. De aan­ne­mers Comol5 en Bos­ka­lis com­bi­ne­ren dan hun werk­zaam­he­den op en nabij de Toren­vliet­brug, om de hin­der voor het ver­keer en omge­ving zoveel moge­lijk te beper­ken. Auto­ver­keer en fiet­sers wor­den omge­leid via bebor­ding. Van­af maan­dag­och­tend 11 juli rijdt het ver­keer tus­sen Lei­den en Kat­wijk over de nieu­we Torenvlietbrug.

Avond-/nacht­af­slui­tin­gen maan­dag 4 t/m don­der­dag 7 juli 2022
De Tjal­ma­weg is van maan­dag 4 juli tot en met don­der­dag 7 juli in de avon­den en nach­ten afge­slo­ten voor auto­ver­keer, tus­sen 20.00 uur en 06.00 uur. De afslui­ting is op het deel tus­sen de N441 en de Wil­lem Eint­ho­ven­straat. De Wil­lem Eint­ho­ven­straat blijft bereik­baar van­uit de rich­ting Lei­den. Ook de aan­slui­ting Lei­den-West (toe-/af­rit­ten A44) blijft toe­gan­ke­lijk. Fiet­sers heb­ben deze avonden/nachten gewoon door­gang over de Torenvlietbrug.


Week­en­d­af­slui­ting vrij­dag 8 t/m maan­dag 11 juli

In het week­end is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten, van vrij­dag 8 juli 21.00 uur t/m maan­dag 11 juli 05.00 uur.  De weg is afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting met de N441 en de Rhijn­hof­weg, inclu­sief de Toren­vliet­brug en een deel van de aan­slui­ting Lei­den-West (A44). De afslui­ting geldt voor gemo­to­ri­seerd ver­keer en fiet­sers. Bedrij­ven van het Bio Sci­en­ce park en o.a. Cor­pus zijn bereik­baar via de Was­se­naar­se­weg. Voor de toe-/af­rit­ten A44 geldt:
◾Afrit Lei­den-West A44 van­uit Amster­dam is geheel dicht
◾Toe­rit Lei­den-West A44 rich­ting Den Haag is geheel dicht
◾Afrit Lei­den-West A44 van­uit Den Haag rich­ting Kat­wijk is geheel dicht
◾Afrit Lei­den-West A44 van­uit Den Haag rich­ting Lei­den is 2 nach­ten afge­slo­ten: op vrij­dag 8 juli en zater­dag 9 juli van­af 21.00 uur tot 07.00 uur de vol­gen­de ochtend.
◾Toe­rit Lei­den-West A44 rich­ting Amster­dam van­uit Lei­den) blijft open

Omleidingen en hinder

Autoverkeer en fietsers worden omgeleid middels bebording. De asfalteringswerkzaamheden, met name het freeswerk, kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving.

Hulpdiensten en bussen Arriva
Tijdens de avond/nachtafsluitingen (4 t/m 7 juli) kunnen de hulpdiensten en bussen van Arriva doorrijden, langs de werkzaamheden. Tijdens de weekendafsluiting (8 t/m 11 juli) worden hulpdiensten en bussen omgeleid.

 

Zoekvenster sluiten